Alapítványi hozzájárulás

A felvételi sikeres letétele után a beiratkozás (tanulói jogviszony létesítése) feltétele a félévi térítési díj befizetése, valamint külföldi állampolgárok esetén az érvényes tartózkodási engedély bemutatása.

Az iskola fenntartója az Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány. A működés költségeit állami normatívából, alapítványi hozzájárulásból és szponzori támogatásból fedezi. Az iskola speciális szolgáltatásai alapítványi hozzájárulással vehetők igénybe, melynek összege a 2023/2024-es tanévben: 1.900.000 Ft/tanév az összes évfolyamon. Az összeg évente kerül a továbbiakban indexálsra a KSH bruttó átlagkeresetek alakulásával. A testvérkedvezmény mértéke a további beiratkozó gyermekek esetében 2022. január 1-től 20%.

A befizetett támogatás nem visszatérítendő.

A támogatás a következő szolgáltatásokat is tartalmazza:

- Tankönyvellátás (minden tanévben egy alkalommal)
A tanuló a könyveket használatra kapja, azok állagát meg kell őriznie. Használat után, legkésőbb az érettségi vizsgát követően vissza kell azokat adnia. Az elvesztett vagy használhatatlanná vált könyveket pótolni kell, ill. az árát meg kell fizetnie.

- Konzultáció
Szükség szerint tantárgyanként heti egy óra. Minden tanár köteles heti egy konzultációs órát biztosítani, de a tanulónak legalább egy nappal jeleznie kell konzultációs igényét.

- Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek
Egy tanuló legfeljebb 2 szakkörnek lehet tagja. Ezeket szeptemberben hirdetjük meg, a tanuló írásban jelentkezik és legalább 5 fő esetén a foglalkozások októberben kezdődnek. Ha a létszám 5 fő alá csökken, a szakkör megszüntethető.

- Cambridge nemzetközi nyelvvizsga egyszeri díj
Tanulóinknak a 12. év végére ajánljuk a vizsga letételét. A vizsga előtt a jelentkezők próbavizsgát tesznek és ennek eredménye alapján támogatjuk anyagilag vagy nem a tényleges vizsgát. Az iskola a jelentkezettek számára a vizsgára való jelentkezést megszervezi, annak díját egy alkalommal kifizeti. A nem Cambridge típusú nyelvvizsgák letétele esetén is legfeljebb a Cambridge vizsga díjának megfelelő összeg téríthető.

- Színházi, múzeumi belépők
Félévenként 2 alkalommal, ha a programot az iskola szervezi, és az csatlakozik az iskolai tananyaghoz.

- Az évi tanulmányi kirándulás
Két napos tanulmányi kirándulást szervezünk minden évben az osztályok számára. Utazási és szállásköltségre 6.000 HUF/fő összeget biztosítunk személyenként. Az egyéb költségek a tanulót terhelik.

- A sítábor szervezési költsége
A sítáborra a tanuló minden évben jelentkezhet. A tanuló fizeti a saját költségeit és ellátását, a síbérletet és a biztosítást. Az iskola fizeti a kísérők és síoktatók költségeit. Súlyos fegyelmi vétségben elmarasztalt tanulót eltilthatunk a részvételtől.

- Gólyatábor
Minden évben augusztus végén 3 napos tábort szervezünk új diákjainknak. A résztvevőknek csak zsebpénzt kell hozniuk, a szállást, napi 3 étkezést és az útiköltséget az iskola fizeti. Néhány felsőbb osztályba járó diák is részt vesz a programban, amennyiben a tanárok ajánlják őket.

- Angliai nyelvi tanulmányút szervezése, a költségek (repülőjegy, szállás) 50%-ának fedezése. A résztvevők fizetik a belépődíjakat, a vízumot, ha szükséges, valamint a zsebpénzt. Amennyiben a 12. osztályba újonnan érkezett tanuló részt kíván venni a tanulmányúton, illetve egy tanuló újból szeretne csatlakozni az utazó csoporthoz, az összes költséget a családnak kell állnia. A tanulmányút célja a nyelvgyakorlás, illetve ismerkedés a célnyelvi ország kultúrájával.

- Meleg ebéd
Minden tanuló kaphat meleg ebédet az iskola ebédlőjében a külsős szolgáltatóval megállapított áron. Tanköteles tanuló esetén a 2001. évi XXXXVII. Törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevétele a kedvezményes étkezésre is lehetőséget biztosít - amennyiben a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az egyik teljesül (tartós beteg, SNI, nagycsaládos, rendszeres gyermekvédelmi támogatás). Nyomtatvány a titkárságon igényelhető szeptember 15-ig.

- Szalagavató bál
Az iskola fizeti a terembérletet 200.000 HUF-ig, a meghívók nyomtatását, osztályonként 2 tánc betanításáért a tánctanárt, valamint 5.000 HUF-ot a fiúk, 7.000 HUF-ot a lányok táncruhájának bérléséért. Minden más költséget a tanulók fizetnek, kivéve az alsóbb osztályokból a tánc(ok)ban részt vevő tanulók ruhakölcsönzési díját.

- Társadalomtudományi nap, Természettudományi nap
Az első félévben társadalomtudományi, a másodikban természettudományi nap kerül megrendezésre. Az esetleges belépő díjakat illetve előadói díjakat az iskola fizeti. Ezen napok normál tanítási napnak számítanak, melyen a megjelenés kötelező.


(A Nemzetközi Érettségi Diploma Program IBDP képzésben résztvevő tanulók támogatási díja 3 000 000HUF, amely a szalagavató bál kivételével nem tartalmazza a fent részletezett szolgáltatásokat és kedvezményeket.)

Ösztöndíj, térítési díjkedvezmény

a) Ösztöndíj
Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. Mértéke: támogatási díjmentesség. Az ösztöndíj egy félévre szól.
Ösztöndíjra jogosult az a tanuló:
- akinek a félévi értesítőjében illetve az év végi bizonyítványában csak jeles osztályzata van,
- akinek a magatartása és szorgalma példás
- aki az osztályközösség és az iskola példamutató, aktív tagja,
- aki a felsorolt feltételek mindegyikének együttesen megfelel.
Az ösztöndíjat - félévenként - egy négytagú bizottság ítéli oda. A bizottság tagjai az igazgató, az igazgatóhelyettes, az érintett tanuló osztályfőnöke és az IDÖK képviselője. Az ösztöndíjat rendesen egy, kivételes eredmények esetén maximum két tanuló részére ítélheti oda a bizottság.
Az ösztöndíjat a tanuló csak egy alkalommal kaphatja meg tanulmányai során.

b) Támogatási kedvezmény (2022. január 1-től)
Azok a tanulók, akiknek a félévi értesítőjében és az év végi bizonyítványában
- csak jeles osztályzata van: a támogatás 80%-át fizetik,
- legfeljebb egy vagy két 4-es osztályzata van: a támogatás 90%-át fizetik,
A magatartás és szorgalom 4-es értékelése nem számít be a maximált 4-es osztályzatok számába.
A tanulmányi kedvezmény mindig az értékelést követő félév hozzájárulását csökkenti.

(A Nemzetközi Érettségi Diploma Program IBDP képzésben résztvevő tanulók ösztöndíj rendszere ettől eltérő, és az aktuális szponzori bevételek függvénye.)