Közösségi szolgálat

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A felnőttoktatás, felnőttképzés, esti tagozat keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálatot nem kell teljesíteni. A sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető.

Iskolai közösségi szolgálat a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a jogszabályban meghatározott nyolc területen. 

1: Törvényi háttér/pedagógiai program: IKSZ a pedagógiai programban 

2: Programok /lehetőségek/iskolai szervezés

2.1. Iskolán kívül szervezett programok

Iskolánkban a közösségi szolgálatnak megfelelő ÖNKÉNTES napoknak nagy hagyománya van.

2.2. Iskolán belül elszámolható órák.

Az iskolai közösségi életben való aktív részvétel, segítségnyújtás, szintén része az Iskolai Közösségi Szolgálat, iskolánk áltál kínált lehetőségei közül.

3: Jelentkezés Iskolai Közösségi Szolgálatra

A jelentkezés feltétele, hogy a diákok év elején kitöltik a jelentkezési lapot és a szülői hozzájárulást, amit aláírva leadnak a koordinátornak.

 

3.1 Iskolái szervezés:  

3.2  A magánúton szerzett önkéntes munkára jelentkezés szabályozása

3.2.1  A megállapodási szerződés birtokában, a diák az általa egyeztetett időpontban mehet dolgozni. A megállapodási szerződést az Iskola köti a szervezettel. Az szerződéskötéshez szükséges adatok,  a Szervezet neve, címe és kapcsolattartójának elérhetősége (telefon, email). Az iskola felveszi a kapcsolatot a szervezettel, és megkötik a megállapodást. A diáknak kell elvinni az, aláirt szerződést (két példányban) a Szervezethez, majd az egyiket az iskolába visszahozni.

3.2.2  A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban rögzíteni kell.

3.2.3  Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a megbízott pedagógus igazolhat.

3.2.4  Fogadó szervezet lehet

 a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;

 a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;

 a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;

 a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

 a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;

 a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes

o szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,

o egészségügyi szolgáltató,

o közoktatási intézmény,

o felsőoktatási intézmény,

o muzeális intézmény,

o nyilvános könyvtár,

o közlevéltár,

o nyilvános magánlevéltár,

o közművelődési intézmény;

 a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény köz-szolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

3.2.5  Fogadó szervezetek listája, ahova lehet jelentkezni közösségi szolgálatra, és amelyek szerződésben vannak az iskolával:

Fogadó szervezetek

4: A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat, tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben, nem tanítási napokon legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

A fogadó szervezet köteles biztosítani

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,

 a szükséges pihenőidőt,

 a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,

 tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű fel-ügyeletét.

Az önkéntes köteles

 a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

 a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.

Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, − az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

5. Aktuális munkák

Az aktuális lehetőségek az iskola facebook oldalán találhatók.

6:GYIK

Gyakori kérdésekre adott válaszok  itt találhatók meg

7: Elérhetőség

Gadzojanisz Andreasz

telefon:     +36306957610     +36 1 209 4983

email:         andreasz.gadzojanisz@bmegimi.com

8: Letölthető anyagok